Przejdź do treści

Regulamin

Dzień dobry!

Serwis m-mieszkanie.pl to z jednej strony miejsce dla tych, którzy szukają interesujących projektów wnętrz oraz produktów do wykorzystania przy aranżacji przestrzeni, a z drugiej strony dla projektantów oraz sklepów, którzy mogą w ramach serwisu zaprezentować światu swoją ofertę.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane identyfikacyjne administratora serwisu: m-mieszkanie LLC, 01 Silverside Road, Suite 105, Wilmington DE 19809, Stany Zjednoczone Ameryki (USA), EIN 61-1803188.

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, prawach i obowiązkach administratora oraz użytkowników, procedurze reklamacyjnej czy przetwarzaniu danych osobowych.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail m@m-mieszkanie.pl

Pozdrawiamy
zespół m-mieszkanie.pl


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – m-mieszkanie LLC, 01 Silverside Road, Suite 105, Wilmington DE 19809, Stany Zjednoczone Ameryki (USA), EIN 61-1803188,
 2. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Administratora konto w Serwisie, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu,
 3. Projektant – podmiot zajmujący się zawodowo projektowaniem wnętrz; Projektant jest również Użytkownikiem,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://m-mieszkanie.pl/regulamin,
 5. Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż przez Internet; Sprzedawca jest również Użytkownikiem,
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.


§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Serwisu, za pośrednictwem którego świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast założenie Konta nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem i wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Samo przeglądanie zawartości Serwisu jest nieodpłatne. Część funkcji dostępnych dla Projektantów oraz Sprzedawców może być odpłatna. Informacje o odpłatności poszczególnych funkcji prezentowane są w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania i modyfikowania odpłatnych funkcji Serwisu.
 5. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do Konta, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do Konta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres m@m-mieszkanie.pl.
 8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 9. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 10. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Systemu.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, jak również naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej,
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
 12. Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.


§ 3 Zawartość Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu składa się z materiałów tekstowych, zdjęciowych oraz audiowizualnych.
 3. W Serwisie mogą znajdować się linki kierujące do stron podmiotów trzecich.
 4. W ramach Serwisu mogą być prezentowane reklamy, materiały promocyjne i inne treści o charakterze marketingowym.
 5. Zawartość Serwisu może być również tworzona przez samych Użytkowników, którzy w ramach Konta mają możliwość publikowania treści w Serwisie.


§ 4 Rola Administratora

 1. Administrator nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej z Projektantem lub Sprzedawcą w wyniku zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie.
 2. Rola Administratora ogranicza się jedynie do zapewniania możliwości przeglądania zawartości Serwisu i przechodzenia do stron podmiotów trzecich w wyniku posłużenia się odsyłaczami dostępnymi w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oferty prezentowanej przez Sprzedawcę lub Projektanta w Serwisie. W sprawach związanych z ofertą Sprzedawcy lub Projektanta, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Projektantem lub Sprzedawcą.


§ 5 Założenie Konta

 1. W Serwisie istnieje możliwość założenia Konta.
 2. Konto może założyć wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. W celu założenia Konta, należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://m-mieszkanie.pl/rejestracja. W ramach formularza należy podać dane niezbędne do założenia Konta oraz złożyć stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.
 4. Założenie Konta możliwe jest również za pośrednictwem serwisu Facebook. W takiej sytuacji, Użytkownik zostanie poproszony o autoryzację dostępu do jego danych zgromadzonych w serwisie Facebook w celu ich automatycznego zaimportowania do Konta.
 5. Korzystanie z Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna, by móc korzystać z Konta. Użytkownik korzystający z formularza rejestracyjnego ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego. Użytkownik zakładający Konto za pośrednictwem serwisu Facebook, ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta, które następuje automatycznie po autoryzacji dostępu do danych w serwisie Facebook, zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Założenie Konta i akceptacja Regulaminu prowadzą do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta i funkcji Serwisu dostępnych dla Użytkowników posiadających Konto. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może przybrać formę wiadomości e-mail. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta.


§ 6 Korzystanie z Konta

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po zalogowaniu się. Logowanie do Konta odbywa się z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła zdefiniowanych podczas rejestracji albo za pośrednictwem serwisu Facebook. Użytkownik logując się z wykorzystaniem hasła zdefiniowanego podczas rejestracji może w każdej chwili je zmienić z poziomu panelu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu się.
 2. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie danych dostępowych do swojego Konta, tak by do Konta nie uzyskały dostępu osoby nieuprawnione. O każdym podejrzeniu uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione Użytkownik powinien powiadomić Administratora, wysyłając wiadomość na adres m@m-mieszkanie.pl.
 3. W ramach Konta Użytkownik może podawać i modyfikować swoje dane przypisane do Konta widoczne tylko dla niego. Użytkownik może również podawać i modyfikować swoje dane dostępne w ramach publicznego profilu Użytkownika w Serwisie. Publiczny profil dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu i obejmuje informacje, które zdecydował się udostępnić Użytkownik.
 4. W ramach Konta Użytkownik może publikować treści, które będą publicznie dostępne w Serwisie dla wszystkich Użytkowników, w szczególności artykuły, zdjęcia i materiały audiowizualne. W przypadku Projektantów i Sprzedawców materiały te mogą prezentować ofertę Projektantów i Sprzedawców oraz odsyłać do zewnętrznych stron Projektantów i Sprzedawców.
 5. Projektant lub Sprzedawca może zlecić Administratorowi stworzenie swojego publicznego profilu w Serwisie wraz z prezentacją oferty. W takiej sytuacji, Projektant lub Sprzedawca przekaże Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do stworzenia takiego profilu, obejmujące, w szczególności, linki do swoich stron internetowych, portfolio, zbiory zdjęć, tekstów i innych materiałów. Administrator w oparciu o przekazane mu informacje opublikuje stosowne materiały w imieniu Projektanta lub Sprzedawcy w Serwisie, przypisując je do Konta Projektanta lub Sprzedawcy.


§ 7 Licencje, zgody, odpowiedzialność Użytkownika

 1. Publikując jakiekolwiek treści w Serwisie (informacje, teksty, zdjęcia, wideo, audio) Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich rozpowszechniania w Serwisie i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji wraz z możliwością udzielenia sublicencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielana jest na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu.
 2. Zlecając Administratorowi stworzenie swojego publicznego profilu w Serwisie wraz z prezentacją oferty, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu, Projektant lub Sprzedawca udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji wraz z możliwością udzielenia sublicencji na rozpowszechnianie w ramach Serwisu wszystkich treści (informacji, tekstów, zdjęć, wideo, audio), do których Administrator uzyska dostęp w związku z przekazanymi mu w trybie § 6 ust. 5 Regulaminu informacjami. Licencja udzielana jest na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu. Projektant lub Sprzedawca oświadcza również, że jest uprawniony do rozpowszechniania tych treści w Serwisie.
 3. Jeżeli pośród treści, co do których Użytkownik udziela Administratorowi licencji, znajdują się materiały zawierające wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu.
 4. W razie skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń związanych z treściami, co do których Użytkownik udzielił Administratorowi licencji, Użytkownik zobowiązuje się udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy w ustosunkowaniu się do tych roszczeń. Ponadto, w razie konieczności podjęcia w związku z roszczeniami kroków prawnych, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty profesjonalnej pomocy prawnej, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, kwoty wypłaconych odszkodowań lub zadośćuczynień.


§ 8 Moderacja i zgłaszanie naruszeń

 1. Administratorowi przysługuje prawo do moderowania, modyfikowania oraz usuwania treści publikowanych przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności z uwagi na bezprawny lub nierzetelny charakter tychże treści.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że treści dostępne w Serwisie w jakikolwiek sposób naruszają jego interesy, prawa lub dobra, powinien o tym poinformować Administratora, wysyłając wiadomość na adres m@m-mieszkanie.pl. Wiadomość powinna zawierać uzasadnienie stanowiska Użytkownika. Administrator ustosunkuje się do otrzymanej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej doręczenia.


§ 9 Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Serwisu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika, który posiada Konto, w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Serwisu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Serwisu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu.


§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Serwisu opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://m-mieszkanie.pl/polityka-prywatnosci


§ 11 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. m@m-mieszkanie.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.


§ 12 Prawa autorskie

 1. Treści dostępne w Serwisie objęte są ochroną prawno-autorską.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części treści dostępnych w Serwisie w sposób wykraczający poza dozwolony użytek regulowany przepisami prawa stanowi naruszenie praw autorskich podmiotów uprawnionych i może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną. W razie braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Linki do archiwalnych wersji regulaminu w postaci plików .pdf znajdują się poniżej.
Dołącz do M-mieszkanie

Utwórz konto i zacznij śledzić najnowsze trendy wnętrzarskie, głosuj i komentuj na najlepsze prace oraz więcej.

Zarejestruj się
Masz już konto? Zaloguj się